Vedtekter

VEDTEKTER FOR LOMMEDALENS VEL
1. Formål
Lommedalens Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer.
Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, evt. i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.
Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

2. Medlemskap og stemmerett
Alle beboere med offentlig stemmerett, samt organisasjoner, forretninger og firmaer innen velområdet, kan være medlemmer av vellet. Ektefeller/samboere betaler kontingent som ett medlem. Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemskap. Obligatorisk medlemskap gjennom skjøte eller leiekontrakt kan finne sted.
På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Borettslag m.v. som har kollektivt medlemskap har kun en stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt innen gjeldende frist. Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingent på to år kan strykes.

3. Regnskap og regnskapsår
Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal legges frem for medlemmene hvert år.

4. Årsmøter
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal. Innkalling til årsmøtet sendes på epost til medlemmene, legges ut på vellets hjemmeside og facebook-gruppe senest 14 dager før årsmøtet sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og innkomne forslag.
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet.
Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke før møtedagen.
Årsmøtet kan behandle enhver sak, men bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.
Årsmøtet, som ledes av lederen eller i hans fravær nestlederen, skal behandle følgende saker:

 • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 • Styrets beretning
 • Regnskap med revisjonsberetning
 • Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingent
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen
 • Eventuelt

Valg av:

 • Leder og nestleder i tråd med valgperiodene satt i § 4 åttende ledd
 • 5 styremedlemmer i tråd med valgperiodene satt i § 4 åttende ledd
 • 2 revisorer for ett år eller en statsautorisert revisor
 • Valgkomité med 3 medlemmer for ett år
 • Eventuelle spesielle komiteer
 • Eventuelt 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet

Alle valg skjer for to år. I partallsår velges leder og tre medlemmer av styret. I oddetallsår velges nestleder og to medlemmer av styret.

Dersom et av styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, fratrer før perioden er over, kan årsmøtet velge en erstatter for den gjenværende delen av perioden. Dersom et medlem av styret må fratre og det er mindre enn ett år til valgperioden utløper, kan styret supplere seg selv frem til neste årsmøte. Dette gjelder ikke for leder. Dersom leder fratrer, trer nestleder inn som fungerende leder inntil neste årsmøte. Dersom nestleder fratrer, kan styret blant sine egne velge ny nestleder.

Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. Valgte tillitsmenn som flytter ut av velområdet, kan bare fungere ut valgperioden.
Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje skriftlig. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

5. Styret
Styret forestår den daglige drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av et årsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen samt minst to av de øvrige styremedlemmer eller varamenn er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens/nestlederens stemme avgjørende.
Lederen innkaller til styremøter. Styremøter kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.
Vellet forpliktes av lederen eller ved dennes forfall av nestlederen sammen med kassereren.
Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter vedtak på årsmøte.
Styret konstituerer seg selv og velger innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og eventuelle andre til spesielle oppgaver. Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for. Lederen i slike komiteer bør være medlem av styret.

6. Medlemsmøter
Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.
Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommende sak.

7. Samarbeid
Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og lang sikt.
Saker som forelegges vellet i henhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom kommunen og vellene, behandles i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i disse avtalene.
For saker som vedrører flere vel og som er forelagt vellet av Velforbundet eller kommunen, sendes gjenpart av korrespondanse og/eller utskrift av møteprotokoller til disse til orientering.
Vellet bør samarbeide med nabovellene om saker av felles interesse. Det bør også arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i området og evt. koordinere slike aktiviteter.

8. Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare foretas av et årsmøte.
Forslag om slike endringer å være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sammen med innkallingen til dette.
Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Orientering om vedtektsendringer skal sendes Bærum Velforbund.

9. Oppløsning
Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på to på hverandre følgende årsmøter og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 25 % av medlemmene er tilstede.
Forslag om sammenslutning med nabovel behandles etter reglene for vedtektsendringer i § 8.
Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om dette og skal kunne ha en representant tilstede på årsmøtet.
Disponeringen av vellets midler og eiendeler må foretas i samsvar med regler gitt i vellets vedtekter. Utfyllende bestemmelser om dette kan fattes med simpelt flertall på det andre årsmøtet. Dersom ikke vedtektene bestemmer noe annet, overlates midler og eiendeler til Bærum Velforbund som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.
Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for oppbevaring.

10. Ikrafttreden
Disse vedtekter er fastsatt på årsmøte den 29/4-1980 og trer i kraft fra denne dato. Vedtektene er endret på årsmøte 20.mars 2018.

Comments are closed